Katedra filozofie a dejín filozofie

Katedra filozofie a dejín filozofie

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Gondova 2, P.O.BOX 32

814 99 Bratislava

  tel.: (02) 59 24 41 58

 Facebook

  e-mail: kfdf(at)fphil.uniba.sk

Filozofia znamená: byť na ceste. Jej otázky sú podstatnejšie než jej odpovede a každá odpoveď sa stáva novou otázkou.

Karl Jaspers

 

 

 

Vitajte na stránke Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK v Bratislave!

 

O VÝZNAME FILOZOFIE

Filozofia má v každej spoločnosti a kultúre svoje nezastupiteľné miesto. Je jednou zo základných humanitných disciplín, vďaka ktorým chápeme svet. Aj v súčasnom svete, zápasiacom s narastajúcim množstvom zložitých problémov, patrí práve filozofii dôležitá úloha objasňovať súvislosti a hĺbku týchto problémov, ako aj hľadať možné cesty k ich riešeniu.

 

Filozofia je kritické a tvorivé pojmové myslenie odhaľujúce súvislosti. Filozofi ho uplatňujú v oblastiach svojho záujmu, od otázok o bytí (metafyzika), cez otázky o poznaní (epistemológia) až po otázky o konaní (etika), či špecifickejšie otázky o spoločnosti, štáte, kultúre, hodnotách, umení atď., ktoré tvoria obsah jednotlivých filozofických disciplín. Filozofia je samostatnou a pluralitnou oblasťou kultúry, kooperujúcou s ostatnými oblasťami kultúry (vedou, umením, politikou, náboženstvom atď.). Filozofia sa takisto významne podieľa na formovaní nezávislej, kritickej a tvorivej osobnosti človeka.

 

Využitie filozofie ako odbornej činnosti v ďalších oblastiach ľudskej činnosti (okrem filozofie samej) je mnohostranné: spočíva v kritickej analýze myšlienok, teórií, textov, praktík a ich produktov z hľadiska určitých ľudských hodnôt a cieľov, napr. dobrého života a dobre usporiadanej spoločnosti. Filozofia je relevantná pre takmer každú oblasť kultúrneho či vedeckého života, a preto zohrávala a mala by aj ďalej zohrávať jednu z kľúčových úloh pri formovaní, rozvoji a smerovaní spoločnosti.

Aktuálne oznamy:


Deň otvorených dverí - info o štúdiu Filozofie

Termíny štátnych záverečných skúšok - január 2014


Študentská anketa FiF — Zima 2014/2015


ŠVOK - práce študentov

Doktorandské štúdium filozofie (PhD) v USA

 

O KATEDRE

Na Univerzite Komenského sa filozofia pestuje už takmer 90 rokov. Katedra sa od svojho vzniku stala centrom filozofického života na Slovensku. Pri jej počiatkoch stáli významní českí profesori (J. Král, J. Tvrdý) a neskôr také zakladateľské osobnosti modernej slovenskej filozofie ako I. Hrušovský a V. Filkorn. Katedra vychovala celé generácie súčasných slovenských filozofov a filozofiek, pôsobiacich na ďalších univerzitách u nás i v zahraničí. Na katedre hosťovsky prednášali viacerí významní zahraniční filozofi.

 

Vo svojej nedávnej histórii sa katedra venovala najmä výskumu dejín filozofie, výsledkom ktorého boli monumentálne edície Antológia z diel filozofov (10 zväzkov) a Filozofické odkazy (20 zväzkov). (Podrobnejšie informácie o histórii katedry nájdete tu.) Na tento výskum v súčasnosti nadväzujú práce z francúzskej, feministickej a anglo-americkej filozofie. Katedra publikuje vlastný zborník štúdií Philosophica, usporadúva konferencie a vydáva publikácie z týchto konferencií. (Podrobnejšie informácie o výskumných projektoch a publikáciách katedry nájdete tu.)

 

Katedra má bohaté kontakty so zahraničnými pracoviskami v nemeckej, frankofónnej a anglofónnej jazykovej oblasti. Zvlášť rozvinutá je spolupráca s filozofickými pracoviskami v Českej republike. Študenti a študentky katedry majú možnosť pobytov v zahraničí v rámci výmenných programov Erasmus, Sokrates a i. (Linky na medzinárodných partnerov katedry nájdete tu.)

 

O ŠTÚDIU FILOZOFIE NA KATEDRE

 

Základná charakteristika štúdia. Štúdium filozofie na katedre má za cieľ pripraviť intelektuálne zrelú osobnosť s bohatým repertoárom konceptuálne a analyticky zameraných schopností a intelektuálnych zručností, vďaka ktorým si dokáže nájsť profesionálne uplatnenie na trhu práce v rozmanitých oblastiach. Štúdium filozofických smerov, argumentačných stratégií jednotlivých filozofov, textová analýza reprezentatívnych diel, komparácia téz, kritické vyhodnocovanie argumentov a ďalšie súčasti štúdia filozofie rozvíjajú kreatívne a intelektuálne schopnosti poslucháčov a poslucháčok, prehlbujú ich kritické myslenie a kultivujú ich verbálny aj písomný prejav. Vo svojej pedagogickej činnosti sa katedra programovo usiluje o spájanie filozofickej tradície s modernými trendmi.

 

Základné predpoklady a požiadavky na štúdium. Od uchádzača o štúdium filozofie na katedre okrem záujmu o filozofické otázky a myšlienky očakávame schopnosti samostatného kritického myslenia, jazykovú kultivovanosť a kompetencie vrátane základnej znalosti niektorého z cudzích jazykov a taktiež širší kultúrny rozhľad (história, vedy, spoločnosť). V rámci štúdia má adept možnosť tieto predpoklady ďalej rozvíjať, a to na bakalárskom stupni najmä nadobúdaním základných znalostí z odborov filozofia a dejiny filozofie spolu s príbuznými a podpornými odbormi, najmä logikou, ako aj základných schopností pre filozofickú prácu (analýza textu, argumentácia, interpretácia atď.). Absolvent tohto stupňa môže svoje filozofické znalosti a kompetencie uplatniť buď v praxi a iných odboroch štúdia, alebo pokračovať na vyšších stupňoch štúdia (Mgr., resp. PhD.) odboru filozofia, na ktorých rozvíja nadobudnuté základy a postupne sa špecializuje na niektorú oblasť (disciplínu) filozofie podľa vlastného výberu. Absolventi vyšších stupňov štúdia (najmä PhD.) získavajú kompetencie pre odbornú a profesionálnu prácu v odbore filozofia, či už vedecko-výskumnú alebo pedagogickú.

 

Akreditované študijné programy. Katedra má akreditované študijné programy v študijnom odbore filozofia na bakalárskom (Bc.) a magisterskom (Mgr.) stupni a v odbore systematická filozofia na doktorandskom stupni (PhD.). Na katedre je možné študovať aj program „učiteľstvo akademických predmetov“ v kombinácii s ďalším odborom (napr. história, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra). (Podrobnejšie informácie o akreditovaných študijných programoch katedry nájdete tu.)

 

Možnosti uplatnenia. Katedra pripravuje profesionálnych filozofov a filozofky, avšak schopnosti, intelektuálne zručnosti a poznatky, ktoré absolventi a absolventky katedry nadobúdajú, im umožňujú uplatniť sa nielen v profesiách, pre ktoré je vyštudovanie takéhoto odboru podmienkou – napríklad na stredných školách ako učiteľ Náuky o spoločnosti či príbuzných predmetov, na vysokých školách ako pedagóg prednášajúci filozofiu či vo vedeckých inštitúciách ako vedecký pracovník v oblasti filozofie alebo iných humanitných odborov –, ale otvárajú aj cestu na uplatnenie sa vo všetkých oblastiach, v ktorých jazykový prejav, kritické myslenie a analytické schopnosti zohrávajú kľúčovú úlohu. Pracovníci v médiách, v analyticko-projektových a poradenských spoločnostiach, v mimovládnych organizáciách, v personalistike, na vyšších i riadiacich pozíciách v administratíve a v mnohých ďalších sférach vo verejnom aj súkromnom sektore sú nepochybne oveľa úspešnejší, keď disponujú práve takýmito schopnosťami a zručnosťami. Tieto kompetencie môžu ponúkať na trhu zamestnanosti a uchádzať sa o pozície napr. redaktorov, editorov, vydavateľov, prekladateľov, komentátorov, aktivistov, asistentov, poradcov, manažérov a i..