Katedra andragogiky

814 99 Bratislava, Gondova ul. č. 2, P. O. BOX 32, II.posch.,
tel. +421 2 59 33 94 40
e-mail: kand(at)fphil.uniba.sk

Vedúci katedry:
Doc. PhDr. Július  M a t u l č í k, CSc.
email: julius.matulcik@.uniba.sk

 

Študijný poradca:
Doc. PhDr. Petronela L a u k o v á, PhD.
email: petronela.laukova(at)uniba.sk

 

Tajomníčka katedry:
PhDr. Veronika K i t o v á - M a z a l á n o v á, PhD.
email: veronika.mazalanova@.uniba.sk

 

Odborná pracovníčka pre administratívnu a dokumentačnú činnosť:
PhDr. Elena Malíková

Docenti:

Doc. PhDr. Petronela  L a u k o v á, PhD.

Doc. PhDr. Július  M a t u l č í k, CSc.

 

Odborní asistenti:
PhDr. Eva  D e n c i o v á, PhD.
PhDr. Veronika Kitová-Mazalánová, PhD.
PhDr. Lea  S z a b o v á - Š í r o v á, PhD.
Mgr. Klaudius  Š i l h á r, PhD.

 

Ostatní pracovníci:
PhDr. Elena  M a l í k o v á