Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. - Výber z publikačnej činnosti


Knižné publikácie:

2014:

Višňovský, E. (ed.): Filozofia, univerzita, spoločnosť: realita versus hodnoty. Bratislava: IRIS, 2014, 201 s.

2010:

Višňovský, E. Človek by mal žiť v záhrade (Eseje o kultúre, živote a filozofii). Bratislava: Kalligram 2010

2009:

Višňovský, E.: Štúdie o pragmatizme a neopragmatizme. Bratislava: Veda, 2009

Višňovský, E.: Človek ako Homo agens (Ľudské konanie medzi mysľou a sociokultúrnym kontextom). Bratislava: Iris, 2009

2004:

J. Ryder and E. Višňovský, (eds.): Pragmatism and Values. Amsterdam and New York: Rodopi, 2004.

2001:

Višňovský, E., Popper, M., Plichtová, J., (ed.): Príbehy o hľadaní mysle. Bratislava: Veda 2001

2000:

Černík, V., Viceník, J., Višňovský, E.: Praktické usudzovanie, konanie a humanitná interpretácia. Bratislava: IRIS, 2000

1998:

Višňovský, E., F. Mihina, (ed.): Pragmatizmus. Malá antológia filozofie XX. storočia. 1. zv. Bratislava: IRIS, 1998

1997:

Černík, V., Viceník, J., Višňovský, E.: Historické typy racionality. Bratislava: IRIS, 1997

Kapitoly v knižných publikáciách:

2014:

Višňovský, E.: Prolegomena k pragmatistickej koncepcii umenia žiť. In: P. Suchárek, R. Sťahel, ed.: Filozofia a umenie žiť. Bratislava: Iris, s. 162 - 168.
Višňovský, E.: Making the Pragmatist Art of Living Explicit. In: Koczanowicz, Leszek and Liszka Katarzyna, (eds.): Beauty, Responsibility, and Power. Ethical and Political Consequences of Pragmatist Aesthetics. Amsterdam and New York: Rodopi 2014, pp. 139 - 154.

2013:

Višňovský, E.: John Stuart Mill: sloboda a šťastie. In: Novosád, F., Smreková, D., (eds.).: Dejiny sociálneho a politického myslenia. Bratislava: Kalligram, 2013, s. 425 - 446.
Višňovský, E.: John Dewey: tvorivá demokracia. In: Novosád, F., Smreková, D., (eds.): Dejiny sociálneho a politického myslenia. Bratislava: Kalligram, 2013, s. 526 - 544.

2012:

Višňovský, E.: „Demokracia ako spôsob života (ku koncepcii Johna Deweyho)." In: Studia theologica Scepusiensia XIII: Sociálno-filozofické problémy dneška, Spišské Podhradie: Nadácia Kňažského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2012, s 182 - 202.

2011:

Višňovský, E.: Pragmatist Reflections on Socio-Cultural Transformation. In: Ryder, J. and R. Šíp (Eds.): Identity and Social Transformation. Amsterdam/New York, NY, 2011, pp. 271 - 283
Višňovský, E.: Reciprocita a altruizmus v socialnej etike pragmatizmu. In: Sýkora, P. (ed.).: Altruizmus, reciprocita a solidarita. Trnava: UCM, 2011, s. 82 - 97

2010:

Višňovský, E.: K Hobbesovej koncepcii človeka. In: T. Hobbes: O človeku. Bratislava: Kalligram, 2010, s. 155 - 166

2009:

Višňovský, E.: „John Dewey and Pragmatism in Central Europe (The Case of the Former Czecho-Slovakia).“ In: Hickman, L. A., Spadafora, G., eds.: John Dewey’s Educational Philosophy in International Perspective. Carbondale: Southern Illinois University Press, 2009, pp. 87 - 116
Višňovský, E.: „Social Control, Self-Control and Norms: A Pragmatist Approach“. In: Ryder, J., Kremer, A., eds.: Self and Society. Amsterdam and New York: Rodopi, 2009, pp. 161 - 172
Višňovský, E.: „A Pragmatist Approach to Norms and Normativity.“ In: Pihlström, Sami & Rydenfelt, Henrik (eds.): Pragmatist Perspectives. Acta Philosophica Fennica 86. Helsinki: The Philosophical Society of Finland, 2009, pp. 135 - 148

2008:

Višňovský, E.: „Etika pragmatizmu.“ In: Remišová, A., ed.: Dejiny etického myslenia. Bratislava: Kalligram, 2008, s. 595 - 625

2006:

Višňovský, E.: „Príroda ako subjekt. Šmajsova evolučno-ontologická fundácia ekofilozofie.“ In: Šmajs, J.: Ohrozená kultúra. Banská Bystrica: PRO, 2006, s. 207 - 212

2005:

Višňovský, E.: „John Stuart Mill – naturalista, utilitarista a liberál.“ In: Mill, J. S.: Logika liberalizmu. Bratislava: Kalligram, 2005, s. 11 - 42

2004:

Višňovský, E.: „Filozofické poradenstvo ako forma filozofickej praxe.“ In: Višňovský, E., ed.: Filozofia ako problém? Bratislava: Kalligram, 2004, s. 251 - 270
Višňovský, E.: „Pragmatism and Our Cultural Identity.“ In: Ryder, J., Višňovský, E., eds.: Pragmatism and Values. Amsterdam and New York: Rodopi, 2004, pp. 21 - 34
Višňovský, E.: „Dewey’s Reconstruction of Rationality.“ In: Ryder, J., K. Wilkoszewska, eds.: Deconstruction and Reconstruction. Amsterdam and New York: Rodopi, 2004, pp. 151 - 164

2003:

Višňovský, E.: „Ontológia, ekológia, kultúra.“ In: Šmajs, J., Krob, J.: Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 320 - 330
Višňovský, E.: „John Dewey nell’ Europa Centrale: dalla passata ricezione ed erronea interpretazione verso l’influenza futura (il caso della ex Cecoclovacchia).“ In: Spadafora, G. (ed.): John Dewey. Una nuova democrazia per il XXI. Secolo. Roma: Anicia, 2003, pp. 323 - 351

2001:

Višňovský, E.: „John Dewey ako pragmatistický filozof a liberál.“ In: Dewey, J.: Rekonštrukcia liberalizmu. Bratislava: Kalligram 2001, s. 9 - 36

2000:

Višňovský E.: „Atonalita našej doby, disonancie nášho sveta.“ In: Farkašová, E., ed.: Rok 2000: úzkosti a nádeje. Antológia pôvodných esejí. Bratislava: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2000, s. 149 - 165

1995:

Višňovský, E.: „Sloboda a šťastie: liberalizmus podľa J. S. Milla.“ In: Mill, J. S.: O slobode. Bratislava, IRIS 1995, 110 - 116

Kapitoly v učebných textoch:

1993 (1998):

Višňovský, E.: „Status, povaha a tematické pole sociálnej filozofie.“ In: I. Buraj et al.: Sociálna filozofia. Vybrané kapitoly a texty. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993, s. 5 - 43 (2. vydanie 1998, s. 9-57)

Štúdie v časopisoch:

2014:

Višňovský, E.: „Peircova maxima pragmatizmu“. Filozofia, roč. 69, 2014, č. 4, s. 307 - 317.

2013:

Višňovský, E.: „Rortyho koncepcia spoločenskej roly intelektuálov“. Filozofia, roč. 68, 2013, č. 8, s. 704 - 715..
Višňovský, E.: „Pragmatizmus je environmentalizmus“. Filosofický časopis, roč. 61, č. 6, 2013, s. 847 - 862.

2012:

Višňovský, E.: „Kritické eseje o súčasnej dobe.“ Filosofický časopis, 2012, roč. 60, č. 2, s. 273 - 280.
Višňovský, E.: Panrelacionizmus ako ontologický základ etiky altruizmu a reciprocity. Filozofia, roč. 67, č. 1/ 2012, s. 26 - 34

2011:

Višňovský, E.: The pragmatist conception of altruism and reciprocity. Human Affairs, vol. 21, no 4, December 2011, pp.. 437 - 453

2010:

Višňovský, E.: Filozof a vedec so srdcom umelca“ (K 100. výročiu úmrtia W. Jamesa). Filozofia, roč. 65, č. 5/ 2010, s. 440 - 448

2009:

Višňovský, E.:Filozofia ako reflexia skúsenosti“. Filozofia, roč. 64, č. 8/ 2009, s. 765 - 77
Višňovský, E.: „The Practice Turn in Contemporary Social Sciences“. Human Affairs, vol. 19. 2009, No 4, 378 - 396
Šmajs, J., Višňovský, E.: Koncept evoľucijonno-ontologičeskoj gramotnosti“. Filosofija obrazovanija, vol. 25, no. 4/ 2009, pp. 160 - 167

2008:

Višňovský, E.:K problému noriem a normativity: základné koncepcie a otázky.“ Filozofia, roč. 63, č. 5/ 2008, s. 386 - 396.
Višňovský, E.:Východiská koncepcie dobrého života v etike klasického pragmatizmu.“ Filozofia, roč. 63, č. 4/ 2008, s. 328-335
Višňovský, E.:Pragmatist Conception of Participatory Democracy.“ Human Affairs, vol. 18, no. 1, 2008, pp. 92 - 99

2007:

Višňovský, E.:Relevantnosť pragmatizmu pre bioetiku.“ Filozofia, roč. 62, č. 3/ 2007, s. 235 - 244
Višňovský, E.:Komunita ako autentický domov človeka?“ Filozofia, roč. 62, č. 1/ 2007, s. 44 - 53

2006:

Višňovský, E.: Orta-avrupa kültürel kimligini yeniden düsünmek: restorasyon mu, gecis mi, yeniden yapilanma mi“. Felsefelogos, yil 8, sayi 30-31, 2006, pp. 187 - 205

2005:

Višňovský, E.: Racionalita ako normativita.“ Filozofia, roč. 60, č. 1/ 2005, s. 1 - 7
Višňovský, E.:Rethinking Central-European Cultural Identity: Restoration, Transition or Reconstruction?“ Human Affairs, vol. 15, no. 2, 2005, pp. 166 - 185

2004:

Višňovský, E.:Understanding Rorty’s Relevance.“ Res Publica, vol. 10, no 1/ 2004, pp. 91 - 100

2003:

Višňovský, E.:Myseľ a kultúra.“ Filozofia, roč. 58, č. 1/ 2003, s. 1 - 9

2002:

Višňovský, E.: Wittgenstein ako pragmatista (?).“ Organon F (Príloha), 2002, 70 - 79
Černík, V., Viceník, J., Višňovský, E.:The Postclassical Type of Rationality.“ Universalism and Dialogue, vol. XII, no 8-10/ 2002, pp. 101 - 120
Višňovský, E.:Filozofia a kultúra (na pragmatistický spôsob).“ Romboid, roč. XXXVII, č. 2/ 2002, s. 6 - 14

2000:

Višňovský, E.: O súčasnom neopragmatizme.“ Filozofia, roč. 55, č. 10/ 2000, s. 777 - 787

1999:

Višňovský, E.:Filozofia mysle a psychológia v pragmatizme.“ Filozofia, roč. 54, č. 9/ 1999, s. 651 - 664

1998:

Višňovský, E.:Vzťah myslenia a konania v inštrumentalizme Johna Deweyho.“ Filozofia, roč. 53, č. 8/ 1998, s. 501 - 511
Višňovský, E.:Davidson a Rorty: od (post)analytickej filozofie k (neo)pragmatizmu.“ Organon F (Príloha), 1998, s. 151 - 163.

1997

Višňovský, E.:Filozofia a psychológia.“ Filozofia, roč. 52, č. 9/ 1997, s. 581 - 596

1996:

Višňovský, E.: Intencionalita ľudského konania a problém zodpovednosti.“ Filozofia, roč. 51, č. 2/ 1996, s. 121 - 127

1995:

Višňovský, E.:Problém ľudského konania.“ Filozofia, roč. 50, č. 6/ 1995, s. 319 - 323
Višňovský, E.:Human Nature and Social Order.“ Human Affairs, vol. 5, no. 2/ 1995, pp. 110 - 118.

1994:

Višňovský, E.: Donald Davidson a analytická filozofia konania.“ Filozofia, roč. 49, č. 8/ 1994, s. 492 - 500Višňovský, E.:Philosophical Conceptions of Human Action.“ Human Affairs, vol. 4, no. 2, 1994/ pp. 108 - 120

1993:

Višňovský, E.:Creative Rationality or Rational Creativity?“ Human Affairs, vol. 3, no. 2/ 1993, pp. 101 - 111

1992:

Višňovský, E.:Towards Understanding Creativity.“ Human Affairs, vol. 2, no. 2/ 1992, pp. 134 - 147

Recenzie v časopisoch:

2010:

Višňovský, E.: Sor-Hoon Tan and John Whalen-Bridge, eds., Democracy as Culture: Deweyan Pragmatism in a Globalized World. In: Transactions of the C. S. Peirce Society, vol. 46, no 2, Spring 2010, s. 321 - 327

2007:

 Višňovský, E.: „Ohrozená kultúra J. Šmajsa v bibliofilskom slovenskom vydaní.“ Filosofický časopis, roč. 55, č. 2/ 2007, s. 293 - 294

2001:

Višňovský, E.: „Rekonštrukcia ako jadro pragmatizmu.“ Filozofia, roč. 56, č. 8/ 2001, 8, s. 582 - 585
Višňovský, E.: „Obnovená poetika filozofie.“ Filozofia, roč. 56, č. 6/ 2001, s. 438 - 440

2000:

Višňovský, E.: „Pragmatizmus ako ontologický realizmus a filozofická antropológia.“ Filozofia, roč. 55, č. 6/ 2000, s. 502 - 506

1998:

Višňovský, E.: „Žiadostivosť a jej rola v praktickom usudzovaní a konaní.“ Filozofia, roč. 53, č. 8/ 1998, 8, s. 542 - 546

 Knižné preklady:

2011:

T. Hobbes: Leviatan. Bratislava: Kalligram, 2011

2010:

T. Hobbes: O človeku. Bratislava: Kalligram, 2010

2005:

Steinberg, D.: Spinoza. Bratislava: Vydavateľstvo PT, 2005

2003:

Mill, J. S.: Logika liberalizmu. Bratislava: Kalligram, 2003
Mill, J. S.: Poddanstvo žien. Bratislava: Kalligram, 2003
Shusterman, R.: Umenie a krása života (estetika pragmatizmu). Bratislava: Kalligram, 2003

2001:

Dewey, J.: Rekonštrukcia liberalizmu. Bratislava: Kalligram, 2001

1996:

Toffler, A., Tofflerová, H.: Utváranie novej civilizácie. Bratislava: Open Windows, 1996

1995:

Mill, J. S.: O slobode. Bratislava: IRIS, 1995, 120 s., 2-vydanie Kalligram 2001Flanagan, O.: Vedomie. Bratislava: Archa, 1995
Solomon, R. C.: Vzostup a pád subjektu alebo od Rousseaua po Derridu. Európska filozofia po r. 1750. Nitra: Enigma, 1995

 Editorstvo zborníkov:

2006:

Černík, V., Višňovský, E., ed.: Vzťah teoretického a praktického v sociálnych a humanitných vedách. Bratislava: Iris, 2006
B. Šulavíková, E. Višňovský, ed.: Ľudská prirodzenosť a kultúrna identita. Bratislava: Iris, 2006

2005:

Krob, J., Višňovský, E., ed.: Člověk, příroda, kultura. Brno: Masarykova Univerzita, 2005

2004:

Višňovský, E., ed. Filozofia ako problém? Bratislava: Kalligram, 2004.

1997:

Višňovský, E., Bianchi, G., ed.: Discourse — Intellectuals — Social Communication/ Diskurz — Intelektuáli — Sociálna komunikácia. Bratislava: Veda, 1997

1995:

Višňovský, E., ed.: Rozumieme ľudskej komunikácii? Bratislava, Veda 1995