Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

Katedra slovenského jazyka

 

Štátne záverečné bakalárske skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

 

Termín štátnej záverečnej skúšky: 27. augusta 2010 (piatok) 

študenti jednoodborovej slovenčiny i učiteľského dvojodborového štúdia


Harmonogram:

I. Obhajoby záverečných prác (jednoodboroví aj dvojodboroví študenti)

zo slovenskej literatúry: 27. 8. 2010 o 8.00 v pracovni školiteľa

zo slovenského jazyka: spoločná kolokviálna obhajoba (27.8.2010 o 8.00 – miestnosť bude spresnená ráno pred obhajobami)

II. Písomná skúška (jednoodborové štúdium)  

zo slovenskej literatúry                   27. 8. 2010 o   9.00      v miestnosti G 127

zo slovenského jazyka                     27. 8. 2010 o 12.00      v miestnosti G 127

III. Písomná skúška (dvojodborové štúdium)

zo slovenskej literatúry                27. 8. 2010 o  9.00                 v miestnosti G 127

zo slovenského jazyka                  27. 8. 2010 o 12.00                v miestnosti G 127


Na konkrétny termín štátnej bakalárskej skúšky sa treba prihlásiť

do 6. 8. 2010 podaním prihlášky cez podateľňu FiF UK

(tlačivo nájdete na www.fphil.uniba.sk  >  štúdium  >  tlačivá)

a zároveň treba poslať informačný mail o prihláške na štátnicu sekretárke KSJ a KSLaLV na adresu honzova(at)fphil.uniba.sk Je potrebné, aby študent zreteľne vyznačil predmet, z ktorého chce vykonať štátnu skúšku a či bude obhajovať bakalársku prácu.

Predmety štátnej skúšky pre študijný program slovenský jazyk a literatúra:
Obhajoba záverečnej (bakalárskej) práce v rozsahu 25 – 35 strán
• Teória súčasného slovenského jazyka a dejiny slovenčiny
• Teória a dejiny slovenskej literatúry 19. a 20. storočia
• Metodológia jazykovedy a literárnej vedy

Predmety štátnej skúšky pre študijný program UAP slovenský jazyk a literatúra
Obhajoba záverečnej (bakalárskej) práce, rozsah práce 25-35 strán.
Skúška z odboru slovenský jazyk (zákonitosti vývinu slovenčiny, stavba súčasnej slovenčiny) a slovenská literatúra (teória a dejiny literatúry 19. a 20. storočia)


VŠEOBECNÉ POKYNY

·        Záverečná skúška zo slovenského jazyka a literatúry sa bude konať písomnou formou, ústnu časť skúšky predstavuje obhajoba záverečnej práce (u dvojodborových študentov len v prípade, že robili záverečnú prácu zo slovenského jazyka alebo literatúry).

·        Štátna skúška z odboru slovenčina je chápaná ako celok, takže študent môže vykonať skúšku len z jednej časti, ale z druhej časti, ak ju úspešne nevykoná, prípadne na ňu nepríde, mu termín prepadá. Odvolať prihlášku je možné len písomnou formou na katedre najneskôr 7 pracovných dní pred konaním štátnej skúšky. V prípade choroby je ešte možné priniesť lekárske ospravedlnenie (len doklad o práceneschopnosti) v období pred konaním skúšky alebo najneskôr 3 pracovné dni po termíne konania skúšky.

·        Skúša sa podľa platných téz, ktoré sú prístupné v seminárnej knižnici a na webe oboch katedier.

·       Výsledky budú vyhlásené v deň konania záverečnej bakalárskej skúšky cca o 16.00.