Akademický informačný systém 2

Vážené kolegyne a kolegovia,

milí študenti,

na portáli AIS2 (http://staryweb.uniba.sk/index.php?id=2662) pribudli nové inštruktážne manuály k využívaniu funkcionalít súvisiacich s vypisovaním termínov hodnotenia predmetov (skúšok) a zapisovaním hodnotení učiteľmi.

V časti pre študentov je to najmä manuál Prihlásenie na hodnotenie predmetu, teda na termín skúšky, ktorý v systéme vypíše skúšajúci.

V sekcii pre učiteľov sú manuály Evidencia termínov hodnotenia (vypisovanie termínov skúšok) a Evidencia hodnotenia študentov (zápis známok za jednotlivé predmety).

Portál Akademického informačného systému (AiS2) nájdete na stránke https://moja.uniba.sk/