POKYNY A  POTREBNÉ DOKLADY PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM 

Od 1.9.2014 je v platnosti novela vyhlášky 157/2014 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škol.

Znenie novelizovanej vyhlášky (pdf)

Tlačivo „Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia“ si môže  študent stiahnuť zo stránky FiF UK (xls, pdf). Pozor! Tlačivo má 2 strany, každá na osobitnom liste zošita programu excel.

Žiadosť o sociálne štipendium si môže študent podať po zápise na štúdium v akademickom r. 2014/2015. K žiadosti prikladá dokumenty, potvrdzujúce okruh spoločne posudzovaných osôb ako aj ich príjem v závislosti od konkrétnej situácie žiadateľa. Bližšie informácie nájdete pod nasledujúcimi odkazmi:

Informácie o dokladoch potrebných ku Žiadosti o sociálne štipendium

Kto vystavuje požadované doklady

Predložené dokumenty musia byť originály alebo overené kópie. Niektoré vysoké školy umožňujú, aby originál porovnal s priloženou kópiu priamo zamestnanec vysokej školy. Vysoká škola si môže s účelom posúdenia nároku žiadateľa na sociálne štipendium a jeho výšku vyžiadať od žiadateľa aj ďalšie dokumenty o ňom či o spoločne posudzovaných osobách. Študent je povinný predložiť dodatočne požadované podklady v čase určenom vysokou školou, inak môže vysoká škola prerušiť, až zastaviť konanie o priznaní sociálneho štipendia žiadateľovi. Vysoká škola každého žiadateľa vyrozumie rozhodnutím o priznanej výške sociálneho štipendia, v ktorom žiadateľa poučí o možnosti odvolania sa voči nemu.