Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
 
Informačný list predmetu
 
Kód: A-boZU-054 Názov:
Kapitoly z politológie
Študijný odbor: 3.2.1 žurnalistika
Študijný program: žurnalistika
Garantuje:
Doc. PhDr. Danuša Serafínová, PhD., m. prof. Zabezpečuje:
PhDr. Mária Follrichová, PhD., PhDr. Bohuslava Krížová
Obdobie štúdia predmetu:
2/Z Forma výučby: prednáška/seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28 Počet kreditov:
3
Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100 %
Priebežné hodnotenie: dve seminárne práce
Záverečné hodnotenie: kolokvium
Cieľ predmetu: Objasniť význam teoretických vedomostí z politológie pre pochopenie praktickej politiky. Viesť študentov k schopnosti formovať a formulovať vlastné politické a občianske postoje.
Stručná osnova predmetu:
1. Historický vývoj vedy a politike. Definícia politiky. Štúdium politiky.
2. Politický systém spoločnosti a inštitúcie. Zložky politického systému. Moc a jej inštitucionalizácia.
3. Politické strany. Politika strán. Systém politických strán. Politická elita. Záujmové skupiny. Typy a modely. Politika skupín. Moc záujmových skupín a médií.
4. Participácia občanov na politike. Voľby a volebné systémy.
5. Globálna politika. Politika miestna a regionálna. Etnická a komunitárna politika. Národnostná politika.
6. Politická kultúra, komunikácia a legitimita. Médiá a politická komunikácia.
7. Základné teórie medzinárodných vzťahov - ich charakteristika, hlavní predstavitelia.
8. Druhy medzinárodných vzťahov - vzájomná prepojenosť, špecifiká.
9. Jednotlivé subjekty MV: charakteristika, význam, postavenie, vzájomné pôsobenie.
10. Zahraničná politika. Tvorba, charakteristika, koncepcie, doktríny.
11. Diplomacia. Vznik, druhy, súčasné trendy.
12. Najdôležitejšie medzinárodné organizácie, ich postavenie a význam v MV: OSN - vznik, organizačná štruktúra. OBSE . Európska únia, NATO: vznik, štruktúra. Perspektívy.
Literatúra:
BYSTRICKÝ, Ľubomír: Základy diplomacie. Bratislava : Dilema 2000. 158 s.
FOLLRICHOVÁ, M. Základy štátu a práva I. www.fphil.uniba.sk/index.php, s. 1-14.
FOLLRICHOVÁ, M. Základy štátu a práva II. www.fphil.uniba.sk/index.php, s. 1-12.
HEYWOOD, A.: Politologie. Praha : Eurolex Bohemia 2004, 482 s.
KREJČÍ, Oskar: Mezinárodní politika. Praha : Victoria Publishing, a.s., 1997. 511s.
LIĎÁK, Ján: Medzinárodné vzťahy. Medzinárodná politika. Bratislava : SOFA 2000. 179 s.
SOPÓCI, J. Politika a spoločnosť. Bratislava : SOFA 1998, 204 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
07.07.2008