Prof. Lanstyák István, PhD., professzor

Szakmai önéletrajz

 

Elérhetőség

 · állandó lakóhely:

Nám. priateľstva 2171/36, 929 01 Dunajská Streda, Szlovákia

 Mobil: (421-904) 615-851

 

 · munkahely:

Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

(Katedra maďarského jazyka a literatúry FF UK)

Gondova 2, 814 99 Bratislava P.O.BOX 32, Szlovákia

 Tel.: (421-2) 59-339-486

E-mail: lanstyak(at)fphil.uniba.sk

 

· további elérhetőség:

Gramma Nyelvi Iroda, Bacsák u. (Bacsákova ul.) 240/13, 929 01 Dunaszerdahely (Dunajská Stre­da)

Tel. (421-31) 550-42-61, fax: (421-21) 550-42-62

 

Munkaviszony

 

· 1986-: Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tan­szé­ke, Pozsony, Szlovákia (Katedra maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Uni­ver­zity Komenského, Bratislava, SR)

- 1999-: docens

- 1989-1999: adjunktus

- 1986-1989: tanársegéd

·1983-1986: Gimnázium Selmecbánya (Gymnázium Banská Štiavnica) - középiskolai tanár

 

Tanulmányok

 

· 1995: tudományok kandidátusa (CSc.), Comenius Egyetem Pozsony; a kandidátusi érteke­zés címe: A magyar nyelv szlovákiai változatainak nyelvkörnyezettani és kontaktusnyelvészeti kér­dé­sei.  Később átminősítve PhD-fokozattá.

· 1989: filozófia doktora (PhDr.), Comenius Egyetem Pozsony.

· 1983: magyar-angol szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Deb­re­cen.

 

Egyetemi oktatás (kurzusok)

 

Kötelező kurzusok:

· leíró magyar hangtan · szókészlet- és szójelentéstan ● magyar nyelvtörténet  ● dialektológia · általános nyelvészet · bevezetés a szociolingvisztikába

 

Speciálkollégiumok:

· szociolingvisztika · kétnyelvűség és kontaktológia · nyelvművelés és nyelvtervezés · uralisztika

 

Egyéb szakmai tevékenység

 

· 2004–: a SLOVBLUL, Slovak Member State Committee of the European Bureau for Lesser Used Languages (a Kevéssé Használt Európai Nyelvek Hivatala szlovákiai tagszervezete) elnök­sé­gi tagja

· 2001–: Gramma Nyelvi Iroda belső munkatársa

● 2000–: a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja

· 1999–: a Fórum Társadalomtudományi Szemle szerkesztőbizottságának tagja

· 1998–: A "Swets & Zeitlinger Publishers" által kiadott Multilingualism and Linguistic Diver­sity című könyvsorozat tanácsadó szerkesztőségi testületének (Advisory Editorial Board for the Series) tagja

· 1984-1993: A Csehszlovákiai Magyarok Anyanyelvi Társasága dialektológiai szak­cso­port­já­nak vezetője

 

Kutatási területek

 

Jelenlegi

· szociolingvisztika · kétnyelvűség-kutatás · kontaktológia · nyelvalakítás ● lexikológia és lexikográfia

 

Korábbi

· fordítástudomány · nyelvpolitika · anyanyelvi nevelés · dialektológia

 

Ösztöndíjak (a legfontosabbak)

 

· 2001: Arany János Közalapítvány kutatási ösztöndíja: A szociolingvisztika és a kétnyel­vű­ség-kutatás eredményeinek felhasználása a kontaktológiai, a nyelvtervezés, a kontrasztív nyelvészet és a fordításelmélet területén

· 2000: Telegdi Zsigmond Ösztöndíjalap ösztöndíja: Types of loanwords in the varieties of Hun­­ga­rian in Slovakia

 

Grantok

 

· 2002–2003: Aktion Österreich–Slowakei Wis­sen­schafts- und Erziehungskooperation (Wien–Bra­ti­sla­va). Handbuch des Bilinguismus (Ausgewählte Texte zur Erforschung der Mehr­sprachigkeit). Projektvezető: Jozef Šte­fá­ni­k.

· 1996–1997: Psychologické, sociolingvistické a metodické otázky osvojovania slovenského ja­zy­ka a utvárania maďarsko-slovenskej dvojjazyčnosti v školách s vyučovacím jazykom ma­ďar­ským. Projektvezető Alžbeta Bernáthová.

· 1995-1997: The Sociolinguistics of Hungarian Outside Hungary. Research Support Scheme group grant (RSS/HESP No. 582/1995) of the Higher Education Support Programme