ŠPECIALIZÁCIA: LATINSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

ŠTUD. ODBOR: KLASICKÉ JAZYKY

 

DRUH ŠTÚDIA: Magisterské

 

ANOTÁCIE KURZOV

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA01-10  Latinská morfológia 1 (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Systematický výklad gramatických javov s prekladom z latinčiny a do latinčiny, menná a slovesná flexia, infinitívne väzby, particípiá.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-KF0001-10  Úvod do štúdia klasickej filológie  (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Pojem, jeho dejiny, cieľ štúdia, vedecký a kultúrny kontext, disciplíny, encyklopédie, príručky, thesauri, bibliografie a súpisy, texty, edície, odborné časopisy, klasická filológia na Slovensku.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-KF0006-10  Jazykoveda klasických jazykov  (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Základné pojmy, jazyk ako znak, jazyk ako systém, jazykové roviny, fonologický systém latinčiny, výslovnosť, morfematický rozbor mena a slovesa, slovotvorba, gramatické kategórie, syntax, lexikológia a sémantika, dejiny jazykovedy najmä v antike.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA04-10  Latinská morfológia 2  (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Systematický výklad gramatických javov s prekladom do latinčiny a z latinčiny. Morfológia a vybrané syntaktické javy: ablatív absolútny, konjunktívy, súslednosť časov, opisné časovanie, niektoré typy vedľajších viet, gerundium, gerundivum, číslovky.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA05-10  Dejiny rímskej literatúry  (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Periodizácia – Cicero a jeho epocha, literatúra Augustovho obdobia, tzv. strieborné obdobie, literatúra neskorého cisárstva.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA30-10  Úvod do čítania latinských autorov  (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Preklad a rozbor textov: upravené školské texty, stredoveké legendy, Scriptores Historiae Augustae, Vitae Cornelii Nepoti,  a i.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA07-10  Latinská syntax 1 (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Syntax slovesných menných tvarov, vedľajšie vety podmetové a predmetové, akuzatív, genitív.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA08-10  Latinský proseminár 1 (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Čítanie, preklad, výklad Commentariorum de bello Gallico libri C. Iulia Caesara. Zachovanie, edícia textu, textovo-kritické vydanie, autor, žáner, problém objektivity.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA10-10  Latinská syntax 2  (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Vedľajšie vety príslovkové, závislosť druhého stupňa, datív, ablatív.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA11-10  Latinský proseminár 2  (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Čítanie, preklad a interpretácia  Catilinae coniuratio C. Sallustia CrispaOrationes in Catilinam M. Tullia Cicerona. Rôzni autori, rôzne žánre  -  rovnaké obdobie a rovnaká téma.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA13-20  Latinská štylistika 1 (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Preklad zo slovenčiny do latinčiny – súvislé texty v celkovom rozsahu cca 0,7 AH s mytologickou a historickou tematikou, vypracovanie ich “ideálnej verzie” podľa antických vzorov. Domáca príprava verzie predloženej na diskusiu. Samostatné zoštylizovanie lat. textu (životopis, list, správa) cca 0,1 AH.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA14-20  Latinský seminár 1 (Ovidius) (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Zásady čítania hexametra, umelec. ciele Ovidiovej poézie, Ovidius v kontexte filozofických ideí, Ovidius a zlatá epocha rímskej kultúry.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA16-20  Latinská štylistika 2 (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Preklad súvislých textov s historickým, filozofickým a literárnohistorickým obsahom zo slovenčiny do latinčiny, vypracovanie ich “ideálnych verzií”, diskusia. Rozsah textov cca 0,7 AH.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA17-20  Latinský seminár 2 (Vergilius) (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Vergilius – klasik rímskej literatúry, historické pozadie vzniku jednotlivých diel, Vergilius – klasik svetovej literatúry.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA44-20  Seminár k historickej gramatike latinčiny  (PV)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Pozorovanie fonologických, morfologických a syntaktických špecifík archaic. textu – analýza jazyka a preklad Plautových komédií – Aulularia, Asinaria, Mostellaria a i. Aplikovanie poznatkov z hist. gram. latinčiny.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA19-20  Historická gramatika latinčiny 1 (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Indoeurópsky ablaut a jeho dôsledky v lat., písmo a hláskový systém lat., prajazykové sonanty vo vývoji k lat.,kvantitatívne a kvalitatívne zmeny vokálov, reflexie prajazykových konsonantov v lat., zmeny konsonantov v lat.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-KF0047-20  Základy antickej metriky (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Základné stavebné prvky – tempus primum, syllaba, pes, metrum. Genera pedum. Thesis, arsis, ictus (scansio). Hiát. Kolón. Prerývky. Descendenciaascendencia. Sylabicko-tónická a časomerná prozódia.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA20-20  Seminár rímskych elegikov  (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Úvod: rímska elégia, jej vzory, formy, vplyv. Lektúra a preklad predpísaného penza z Propertia, Tibulla, Ovidia , Catulla alebo iných autorov (podľa výberu – variabilita 20% z celkového rozsahu cca 1500 veršov.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA21-20  Seminár rímskych historikov 1 (Livius) (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Rozsah lektúry stanovenej penzom. Variabilita 20%, špecifikuje sa pred začatím kurzu.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA22-20  Historická gramatika latinčiny 2 (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Menná flexia, zámenná flexia, číslovky, slovesná flexia, paradigmy, koncovky, kmene, časy, spôsoby.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA23-20  Seminár rímskych lyrikov  (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Rímsky lyrika – počiatky a vzory, formy, vplyv. Centrom rozboru sú básne Q. Horatia Flacca a C. Valeria Catulla (program lektúry sa stanoví pred začiatkom semestra) do 2000 veršov – metrická analýza, vecný výklad, filologická interpretácia textu. Variabilita 20% - iní lyrici.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA24-20  Seminár rímskych historikov 2 (Tacitus) (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Lektúra predpísaného penza (variabilita 20% sa špecifikuje na začiatku semestra),  gramat. a vecný výklad s dôrazom na hist. hľadisko.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-KF0053-20  Antická versológia  (PV)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Metrá čisté, zložené a zmiešané. Trochejské a iambické verše. Daktylské a anapestické verše. Logaedy. Ioniky. Porovnanie antických a vybraných stredovekých latinských veršových typov. Verš saturnský.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA45-20  Dejiny latinského jazyka  (PV)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Klasifikácia paleoitalských jaz.: latinský, faliský, umberský, oskický jazyk atď. Ďalšie jaz. starej Itálie (keltský, grécky, messapský), postavenie etruštiny, rôzne vrstvy lat. slovnej zásoby. Skorá latinčina, najstaršie nápisy, archaická lat., vulgárna lat., neskorá lat. a vývoj k románskym jazykom.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA26-20  Diplomový seminár 1 (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Voľba témy, heuristika, práca s prameňmi, a so sekund. literatúrou, od analýzy k syntéze, formulácia záverov. Typológia ved. prác.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA27-20  Textová kritika  (PV)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Textová tradícia antických autorov – jej determinanty. Archetypstemma. Emendáciakonjektúra. Textovo-kritický aparát.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA28-20  Diplomový seminár 2  (P)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Voľba témy, heuristika, práca s prameňmi a so sekund. literatúrou, od analýzy k syntéze, formulovanie záverov. Typológia ved. prác.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA34-20  Úvod do filológie latinského stredoveku  (PV)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): 1. Vymedzenie odboru a obdobia. 2. Metódy, pomôcky, príručky, vydania textov. 3. Stredoveká latinčina: vulgárna latinčina, kresťanská latinčina. Čítanie a preklad prepísaných textov.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA36-20  Novolatinské písomníctvo v Európe  (PV)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Pojem “novolatinský”. Hlavné javy, etapy a žánre vo vývine. Hlavní autori – Petrarca, Erasmus, Melanchthon. kresťanský humanizmus, reformačný humanizmus. Strata dominantného postavenia latinského písomníctva. Lektúra: vybrane (reprezentatívne) texty, ich analýza, preklad, interpretácia.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA35-20  Písomníctvo latinského stredoveku  (PV)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Kresťanský charakter stredovekého latinského písomníctva, význam “versionis vulgatae”, vplyv liturgie na tvorbu poézie a drámy; napätie kresťanské versus antické – rôzne riešenia, rôzne plody; základné literárne žánre, ich charakteristika na základe čítania, prekladu a analýzy textu.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA37-20  Novolatinské písomníctvo na Slovensku  (PV)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Náčrt vývinu, hlavní predstavitelia a ich diela. Lektúra vybr. textov, ich filologická interpretácia. Okruh autorov: 1. z korvínovskéhojagellovského obdobia, 2. reformačný a učenecký humanizmus, 3. maniérizmus, 4. barok, 5. klasicizmus. Žánre: svetská a náboženská poézia, rozličné prozaické útvary.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA46-20  Latinské stredoveké texty 1 (V)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Hodnotenie: Preklad textov najmä archiválií z lat. do slov.. Stredoveká lat. lexika. Zvláštnosti stredovekej lat.: hláskoslovie a pravopis, morfológia, syntax, štýl.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA48-20  Latinské stredoveké texty 2  (V)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Preklad textov, najmä archiválie z latinčiny do slovenčiny,  latinská stredoveká lexika, stredoveká latinčina – charakteristika. Práca s latinským rukopisným textom, komparácia, emendácia.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA49-20  Novolatinské texty 1 (V)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Preklad a výklad latinských textov novšieho obdobia; lexika, jazyk, štýl.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA50-20  Novolatinské texty 2  (V)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Preklad latinských textov do slovenčiny Úradná a odborná latinčina.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA42-20  Seminár prekladu z klasických jazykov  (V)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Preklad vybraných textov rímskych/gréckych autorov. Kritika vybraných prekladov.

 

Kód, názov a charakter kurzu (predmetu):

A-UVLA43-20  Seminár antickej epistolografie  (V)

Stručné sylaby kurzu (predmetu): Čítanie, preklad a analýza epistolografického textu, list ako literárny žáner.